Politiikka

Kansalaisten tehtävänä ei ole olla palvella valtiota. Valtion tehtävänä on palvella kansalaista. Suomen valtion tehtävänä on edistää Suomen kansalaisten etua.

Kaiken julkisen päätöksenteon on oltava mahdollisimman avointa ja pohjauduttava vapaiden kansalaisten aitoon tahtoon ja luottamukseen. Vain Suomen kansalaiset voivat sanoa, mikä on Suomen kansalaisten etu.

Täysivaltaiset kansalaiset, joilla on oikeus päättää omasta elämästään koskevista, tekevät niin keskimäärin paremmin kuin suomalaiset tai eurooppalaiset poliitikot ja virkamiehet. Jokaisella kansalaisella on syntymästään vapauksia, joita mikään valtio tai muu instituutio ei voi heiltä viedä.

Kansallinen voitto ja vapaa talous

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion ylläpitäminen on erittäin kallista. Hyvinvointivaltion mahdollistaminen edellyttää, että rahat kohdistetaan ensisijaisesti kansalaisten hyvinvointiin, turvallisuuteen, vapauteen ja mahdollisuuksiin. Hyvinvointivaltio edellyttää mahdollisimman vapaan ja tehokkaan talouden, jotta järjestelmän rahoittaminen on mahdollista. Meidän tulee priorisoida rahojen käytössä kansalaisia ja lisätä kansalaisten taloudellista vapautta ja itsenäisyyttä.

Suomen valtio käyttää vuosittain miljardeja euroja toimintaan, joka on kansalaisten kannalta turhaa tai joka ei aidosti edistä heidän hyvinvointiaan tai kuulu valtion ydintehtäviin. Samaan aikaan perusoikeuksien toteutumisesta, kansalaisten turvallisuudesta ja muista valtion toiminnan peruspilareista tehdään kompromisseja. Korkea verotus ja tiukka sääntely myös heikentävät työllistymistä ja uuden yritystoiminnan kehittymistä.

Valtion menoja tulee ryhtyä leikkaamaan määrätietoisesti. Leikkaukset tulee kohdistaa sellaisiin kohteisiin, jotka eivät ole välttämättömiä valtion ydintehtävien kannalta. Esimerkkejä tällaisista ovat valtavat yritystuet suuryrityksille, Euroopan kokoluokassa äärimmäisen korkeat puoluetuet, kehitysapurahat ihmisoikeuksia loukkaaville valtioille, paisunut byrokratia, kansalaisten vapauksia rajoittava turha sääntely ja niin edelleen.

Säästyneet rahat tulee käyttää kansalaisten perusoikeuksien parantamiseen, yleisen verotuksen laskemiseen ja valtion velkaantumisen ehkäisemiseen. Pähkinänkuoressa tämä tarkoittaa, että kun yritystuista leikataan miljardi, käytetään tästä miljardista yksi kolmannes perusoikeuksien (kuten koulutuksen, sisäisen turvallisuuden ja terveydenhuollon) parantamiseksi, yksi kolmannes verojen laskemiseksi ja yksi kolmannes Suomen velkaantumisen hiljentämiseksi.

Suomalaisessa sosiaaliturvassa tulee siirtyä kohti perustuloa, joka on mahdollisimman kustannusneutraali verrattuna nykyisiin sosiaaliturvan malleihin. Perustulon tulee kattaa peruselämä, mutta olla samaan aikaan riittävällä tasolla, että se rohkaisee työntekoon ja lisätulojen hankkimiseen. Jotta perustulo palvelee parhaalla mahdollisella tavalla kansalaisia, tulee sen korvata niin monia muita tuloja kuin mahdollista. Kansalaisen taloudellisia mahdollisuuksia tulee lisätä säätämällä oikeus hakea henkilökohtaista konkurssia.

night-sky-with-northern-lights
Suomen kansalaisten tulee määrätä itse kohtalostaan.

Luonto ja ympäristö

Ympäristön pilaantuminen ja kasvava energiantarve ovat asioita, jotka meidän tulee tunnustaa. Suomen tulee suosia energiapolitiikassa ydinvoimaa, joka on todistetusti turvallisin käytössämme oleva keino tuottaa suuria määriä energiaa. Ydinvoima tuottaa myös vähemmän ilmastonmuutosta kiihdyttäviä kasvihuonekaasuja kuin kilpailevat menetelmät.

Nykyisen ydinvoiman lisäksi Suomessa tulee ottaa käyttöön moderneja pienreaktoreja ja muita energiantuotantotapoja, sekä ryhtyä tutkimaan toriumenergiaa ja muita potentiaalisia energianlähteitä. Valtion tulee mahdollistaa mahdollisimman vapaa markkinaehtoisesti tapahtuva uusiutuvan energiantuotannon kehitys.

Ympäristön kannalta vahingolliset tai epäeettiset tuet tulee lakkauttaa. Suomen kansalaisten ei pidä rahoittaa esimerkiksi Itämeren yli käynnissä olevaa nuuskarallia sen takia, että risteilijäfirmat pääsisivät halvemmalla. Turkistarhauksen lomitus- ja investointituet on lakkautettava. Jos eläinten eettisen kohtelun kannalta kyseenalainen ala ei pärjää ilman tukia, sen ei tarvitsekaan pärjätä.

Halal- ja kosher-teurastus, jossa eläintä ei ole tainnutettu asianmukaisesti tai joissa tainnutus tapahtuu itse rituaalisen teurastuksen yhteydessä, tulee kieltää. Suomen tulee myös kieltää kaikki Suomen eläinoikeussäännösten vastaisen lihan tuonti maahan.

reindeer-79082_960_720
Suomen luonto ja ympäristö ovat sekä oikeutemme että velvollisuutemme.

Kansalaisten sananvapaus ja yksityisyydensuoja

Sananvapaus on tärkeimpiä ihmisoikeuksia missä tahansa vapaassa yhteiskunnassa ja liberaalissa demokratiassa. Sananvapauden toteutumista tulee lisätä. Suomen rikoslaista poistetaan uskonrauhan rikkomista ja kansanryhmää vastaan kiihottamista koskevat pykälät. Jumalanpilkkalait eivät kuulu moderniin yhteiskuntaan. Kiihottamispykälät puolestaan ovat korostetun tulkinnanvaraisia ja ne rajoittavat myös tavallista poliittista keskustelua. Rikokseen yllyttämistä koskevat pykälät kattavat kaiken aidon kansanryhmää vastaan kiihottamisen.

Verovaroin tuotettu tieto, media ja vastaava kulttuurillisesti ja tieteellisesti käyttökelpoinen materiaali tulee antaa kansalaisten vapaasti käytettäväksi. Tekijänoikeuksien suoja-aikaa tulee tiputtaa reilusti ja kulttuurin ei-kaupallinen käyttö on vapautettava. Julkisissa järjestelmissä on suosittava mahdollisuuksien mukaan ilmaisia, avoimeen lähdekoodiin perustuvia ohjelmistoja.

Internetiä ei saa sensuroida tekijänoikeusjärjestöjen tai niiden edustamien  ylikansallisten mediajättien ehdoilla. Kaikkia kansallisia ja EU-tasoisia sensuurijärjestelmiä tulee vastustaa määrätietoisesti. Sosiaalisen median alustoja ei saa asettaa vastuuseen niiden käyttäjien toiminnasta, eikä valtio tai EU saa edellyttää some-alustoilta sensuuria.

Suomalaisten yksityisyydensuojaa ei saa kaventaa turhalla urkinnalla tai massavalvonnalla, jota tehdään terrorismin, tekijänoikeuksien tai vihapuheen varjolla. Nykyisen massaseurannan ja sensuurin sijasta Suomen tulee pyrkiä turvaamaan kansalaistensa yksityisyydensuoja niin valtiolliselta, ylivaltiolliselta kuin myös yksityiseltäkin urkinnalta. Kaikessa kyberturvallisuuspolitiikassa on otettava lähtökohdaksi, että jokaista valvontajärjestelmää voidaan käyttää myös kansalaisia vastaan. Kansalaisten terveys- tai taloustietoja ei tule valvoa laajamittaisesti.

Demokratian ja kansanvallan lisääminen

Suomessa on pyrittävä kohti sveitsiläistyyppistä suoraa demokratiaa. Pähkinänkuoressa suora demokratia tarkoittaa, että kansalaiset voivat kerätä kansalaisaloitteen, jonka avulla he voivat ottaa jonkin lain tai muun poliittisen kysymyksen päätettäväkseen suorissa, sitovissa vaaleissa. Suora demokratia on toiminut Sveitsissä jo satoja vuosia ja sen on nähty lisäävän sekä kansalaisten halua osallistua demokratiaan että myös ymmärrystä demokraattisista prosesseista. Suora demokratia on valistuneiden kansalaisten valtaa.

Suomeen on perustettava poliittisesti riippumaton perustuslakituomioistuin, jonka tehtävänä on valvoa, että mitkään säädetyt lait eivät ole Suomen perustuslain vastaisia.

Puoluetuet ja muut poliittisten tai aatteellisten järjestöjen saamat julkiset tuet tulee lopettaa tai niitä pitää vähintään leikata eurooppalaiselle keskitasolle. On kohtuutonta, että veronmaksajat pakotetaan tukemaan taloudellisesti aatteita ja ideologioita, joita he eivät todellisuudessa kannata. Verojen ensisijaisena tarkoituksena ei ole rahoittaa aatteita, vaan varmistaa valtiollinen turvallisuus ja kansalaisten hyvinvointi.

Verorahoitteisena instituutiona Yleisradion on kohdeltava kaikkia puolueita tasavertaisesti ja objektiivisesti. Yleisradio ei voi antaa etuoikeuksia millekään puolueille sen vuoksi, sattuvatko ne olemaan eduskunnassa vai eivät. Niin sanotut ”pienpuolueet” on päästettävä julkisessa keskustelussa haastamaan suuret valtapuolueet esimerkiksi television vaalitenteissä.

attack_(postcard)
Suomen perustuslain tulee olla kansalaisten kansalaisia varten laatima lainsäädännön ja politiikan perusta.


Maahanmuuttopolitiikka

Suomen humanitaarisen maahanmuuton politiikka on epäonnistunutta lähes jokaisella mittarilla. Maahanmuutosta aiheutuu jatkuvasti kasvavia kustannuksia sekä uusia turvallisuusuhkia, kuten yleistyvää väkivalta- ja seksuaalirikollisuutta sekä kasvavaa terrorismin uhkaa. Suomi on toistamassa perässä samoja virheitä kuin Ruotsi ja monet muut länsimaat.

Maahan perusteetta pyrkivien määrää tulee vähentää aktiivisesti. Ne turvapaikanhakijat, jotka tulevat Suomeen jostain turvallisesta maasta, kuten Ruotsista, Norjasta tai Virosta, tulee palauttaa kansainvälisten säännösten mukaisesti tähän turvalliseen maahan.

Seksuaalirikoksiin, väkivaltarikoksiin ja muihin vakaviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset tulee poistaa maasta sen jälkeen, kun he ovat suorittaneet vankeusrangaistuksensa. Jos heidän kotimaansa ei suostu ottamaan heitä vastaan tai heillä ei ole minkään maan kansalaisuutta, on heidät palautettava siihen turvalliseen maahan, josta he saapuivat Suomeen.

Suomessa tulee ottaa käyttöön naisia ja lapsia suosiva turvapaikkapolitiikka. Miehet syyllistyvät useammin rikoksiin kuin naiset, minkä lisäksi naisten asema on usein huomattavasti heikompi kuin miehillä. Naisten suosiminen turvapaikkapolitiikassa on sekä inhimillinen että Suomen edun mukainen vaihtoehto.

iraqi_refugee_children,_damascus,_syriajamesgordon
Humanitaarisen maahanmuuton politiikassa tulee keskittyä sellaiseen auttamiseen, joka koskee kaikista hädänalaisimpia ja aiheuttaa vähiten haittaa Suomelle.

Uusia teollisuudenaloja ja yritystoimintaa

Suomen kansainvälisiä vahvuuksia ovat korkea koulutus ja teknologinen osaaminen. Jotta nämä vahvuudet pääsevät kukoistamaan, on kansalaisten annettava toimia vapaasti kehittäen niitä asioita, jotka hyödyttävät ihmisiä.

Bitcoin, kryptovaluutat ja lohkoketjut ovat kasvaneet satojen miljardien arvoiseksi kansainväliseksi bisnekseksi. Suomella on erinomainen mahdollisuus olla yksi alan pioneereista luomalla kryptovaluutta- ja lohkoketjumyönteistä sääntelyä.

Kryptorahaan liittyvä verotus tulee säätää yksinkertaiseksi, selkeäksi ja kansainvälisesti kilpailukykyiseksi. Kryptovaluuttojen käyttäjille tulee antaa mahdollisuus maksaa veronsa suoraan yleisimmillä ja käytetyimmillä kryptorahoilla.

Lohkoketjulla on mahdollista tehdä muun muassa julkisesta päätöksenteosta ja rahankäytöstä läpinäkyvämpää ja kestävämpää korruptiota ja väärinkäytöksiä vastaan. Valtion tulee selvittää, miten lohkoketjua voitaisiin käyttää hyväksi esimerkiksi julkisen rahaliikenteen ja parlamentaarisen päätöksenteon tehostamiseksi ja seuraamiseksi.

Kannabis tulee laillistaa ja saattaa verolle sekä valtiolliseen valvontaan. Kansainväliset kokemukset ovat osoittaneet, että kannabiksen laillistaminen tuo lisää verorahoja sekä vähentää haittoja. Laillistamalla kannabiksen Suomi säästää miljoonia valvonnassa, terveyskuluissa ja sosiaalimenoissa. Lisäksi ala luo Suomeen uusia työpaikkoja ja tuo valtiolle merkittävästi verotuloja.

Myös nuuskan myynti Suomessa tulee laillistaa ja saattaa veronalaiseksi. Alkoholilainsäädännössä on seurattava yleiseurooppalaista esimerkkiä ja Alkon monopoli tulee purkaa.

pexels-photo-414803
Suomi on teknologisesti ja taloudellisesti yksi maailman kehittyneimmistä kansakunnista ja meidän tulee varmistaa, että pysymme huipulla myös tulevaisuudessa.

Yksilönvapaudet kunniaan

Perusoikeuksien tarkoituksena on suojata kansalaisia valtion ja muiden puuttumiselta tiettyihin perustavanlaatuisimpiin oikeuksiin ja vapauksiin. Perustavanlaatuisimpien vapauksien suojaamisen ja kunnioittamisen tulee olla kaiken lainsäädännön perusta.

Henkeen ja ruumiiseen kohdistuvista rikoksista, kuten raiskauksista ja pahoinpitelyistä, on annettava selkeästi tiukempia rangaistuksia ja rangaistukset on langetettava nykyistä useammin ehdottomana.

Lasten ympärileikkaaminen vailla lääketieteellisiä perusteita on kiellettävä. Kaikkien lasten fyysisen koskemattomuuden on oltava samalla tasolla sukupuolesta riippumatta.

Pakkoruotsista on luovuttava ja se on korvattava vapaaehtoisella kielivalinnalla sen mukaan, mitä kunnat itse kokevat tarpeelliseksi. Vapaa kielivalinta lisäisi suomalaisten kieliosaamista ja antaa mahdollisuuden opiskella paikkakunnasta riippuen niissä tärkeitä kieliä tai muutoin tärkeitä yleismaailmallisia kieliä. Virastot voivat varmistaa ruotsinkielen tarvittavan osaamisen omalla rekrytointipolitiikallaan ilman, että jokainen virkamies näennäisesti osaisi ruotsia.

Ihmisten hyppyyttäminen erilaisilla turhilla kursseilla ja kokeiluissa tukien saamiseksi tulee lopettaa.

Ulkopolitiikka

Suomen valtion ensisijaisena tehtävänä kaikessa kansainvälisessä politiikassa on puolustaa valtion omaa itsenäisyyttä ja etua.  Euroopan liittovaltiokehitystä tulee vastustaa ja Suomessa tulee kansan niin halutessa järjestää kansanäänestys Suomen kuulumisesta Euroopan Unioniin ja eurojärjestelmään.

Kansojen itsemääräämisoikeus ja kansallisvaltioperiaate on koko kansainvälisen oikeuden pohja. YK:n ihmisoikeuksia koskeviin KP- ja TSS-sopimuksiin tämä on kirjoitettu ensimmäiseen artiklaan: ”Kaikilla kansoilla on itsemääräämisoikeus. Tämän oikeuden nojalla ne määräävät vapaasti poliittisen asennoitumisensa ja harjoittavat vapaasti taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten olojensa kehittämistä.”

Suomen on ajettava kansallisen itsemääräämisoikeuden toteutumista myös muille kansoille. Jos kansakunta, kuten katalaanit, somalimaalaiset tai skotlantilaiset, osoittavat demokraattisesti haluavansa itsenäisyden, on Suomen tarjottava tähän mahdollisuus.

Sotilaallisesti Suomen on pidettävä huolta omasta puolustuksestaan riippumatta siitä, liittyykö Suomi Natoon vai ei. Miinakieltosopimuksesta tulee sanoutua irti ja Venäjän sotilaallinen uhka tulee tunnustaa budjeteissa ja politiikassa.

asf
Kansainvälisen politiikan pohjana tulee olla Suomen valtiollisen itsemääräämisoikeus ja todellisen kansanvallan edistäminen maailmassa.